مرکز آموزش

یک مرکز آموزش که به طور کامل تکامل یافته و برای کمک برای یافتن راه حل برای کاربرن است.


انجمن

انجمن جامعی که با استفاده از انجمن ساز بی بی پرس طراحی و مناسب برای ایجاد تعامل میان کارکنان و مشتری است.